Ako sa rodia a žijú slová I. a II.

29.07.2019 00:00

Dvojzväzková publikácia vyšla pri príležitosti životného jubilea významnej slovenskej jazykovedkyne.

Autor: Marek Petrzalka

Jadro práce tvoria tri tematické bloky, ktoré len v hrubých líniách rámcujú jednotlivé oblasti záujmu Buzássyovej.

Prvý zväzok obsahuje Predhovor, Editorské poznámky, analytickú štúdiu a prvý tematický blok Význam slova: lexikálna a gramatická sémantika v pohybe so 42 štúdiami. Druhý zväzok zahŕňa zvyšné dva tematické bloky – Tvorba slova: dynamika odvodzovacích procesov a Kultúra slova: sociolingvistický a pragmatickolin­gvistický pohľad so 43 štúdiami. Niektoré štúdie pôvodne publikované hlavne v zahraničných zborníkoch boli doteraz slovenským čitateľom menej známe a ich zaradením do tohto výberu sa dopĺňajú chýbajúce kamienky v mozaike vedeckej tvorby autorky. Výber z diela uzatvára Literatúra a Bibliografia prác Kláry Buzássyovej za roky 1961–2018.

Jazykovedkyňa a pedagogička Klára Buzássyová (1938) pôsobi v Jazykovednom ústave SAV. Pracuje v oblasti výskumu tvorenia slov v súčasnej spisovnej slovenčine, v lexikológii, lexikografii, v oblasti konfrontačného (kontrastívneho) výskumu gramatickej stavby slovenského a maďarského jazyka, konfrontačného výskumu slovenčiny a češtiny a v sociolingvistike.

Veda

#knižný tip #Ako sa rodia a žijú slová I. a II.
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku