"Baťko" Jozef Škultéty bol doživotným čestným správcom matice

Jozef Škultéty patril medzi najvýznamnejšie slovenské osobnosti v poslednej štvrtine 19. a v prvej polovici 20. storočia. Vynikol ako pedagóg, publicista, spisovateľ, prekladateľ, historik, jazykovedec a kultúrny dejateľ. Spoločne so Svetozárom Hurbanom Vajanským sa radil k predstaviteľom realistických tendencií v slovenskom novinárstve, publicistike a beletristike. Vo svojej práci sa venoval aj identite Slovákov ako samostatného národa v Karpatskej kotline.

25.11.2023 16:00
debata
Jozef Škultéty okolo roku 1885 Foto: dikda.eu
Jozef Škultéty Jozef Škultéty okolo roku 1885

Od narodenia univerzitného profesora a doživotného správcu Matice slovenskej (MS) Jozefa Škultétyho uplynie dnes (25. novembra) 170 rokov.

„Škultéty usmerňoval spoločenský, kultúrnopolitický a literárny život na Slovensku, kde inicioval a rozvinul široký lingvistický, kultúrnohistorický a literárnovedný výskum. Zásadne sa podieľal na budovaní hlavných postulátov národnej ideológie a organizátorsky kultúrnopolitického centra v Turčianskom Svätom Martine počas vyvrcholenia procesu násilnej maďarizácie v Uhorsku,“ uviedol pre TASR docent Pavol Parenička zo Slovenského literárneho ústavu Matice slovenskej.

Jozef Škultéty sa narodil 25. novembra 1853 v obci Potok v okrese Rimavská Sobota. Pochádzal z remeselníckej rodiny. Učiteľstvo študoval v Revúcej, Kláštore pod Znievom a Budapešti. Po pedagogických začiatkoch odmietol lukratívne úradnícke miesto na uhorskom kráľovskom ministerstve školstva v Budapešti a natrvalo sa usadil v Turčianskom Svätom Martine.

Polročné vysvedčenie Jozefa Škultétyho z druhej... Foto: dikda.eu
Polročné vysvedčenie Jozefa Škultétyho z druhej triedy učiteľskej prípravky v Revúcej, 11. 2. 1870 Polročné vysvedčenie Jozefa Škultétyho z druhej triedy učiteľskej prípravky v Revúcej, 11. 2. 1870

„Tu od roku 1881 redigoval obnovené Slovenské pohľady. Súčasne bol redaktorom a po smrti Vajanského od roku 1916 zodpovedným redaktorom Národných novín ako hlavného tlačového orgánu národniarskeho hnutia slovenských konzervatívcov v bývalom Uhorsku. Pred prevratom v roku 1918 sa politicky a funkcionársky angažoval v Slovenskej národnej strane. Správcovsky a organizačne v Kníhtlačiarskom účastinárskom spolku a Kníhkupecko-nakladateľskom spolku, herecky vystupoval v Slovenskom spevokole. Vedecky i organizačne v Muzeálnej slovenskej spoločnosti, v ktorej v rokoch 1908 až 1938 vykonával funkciu jej úradujúceho podpredsedu a v rokoch 1938 až 1944 predsedu. Zaslúžil sa o jej rozvoj v oblasti vlastivedného výskumu a budovania muzeálnych zbierok,“ priblížil Parenička.

V ťažiskovej literárnej oblasti Škultéty ako generačný kritik formoval prvú vlnu slovenskej realistickej spisby. Vyjadroval sa k dielam svojich súčasníkov a literárnych druhov Vajanského, Hviezdoslava, Kukučína, Šoltésovej a Vansovej. Spočiatku sa aj sám pokúšal o tvorbu beletrie. Písal predovšetkým prozaické práce, ktoré publikoval.

matica slovenská, martin Čítajte viac Matica nemusí platiť žiadnu sankciu ani vrátiť peniaze do štátneho rozpočtu

„Z inonárodných literatúr sa osobitne zameriaval na prekladanie a analyzovanie diel klasikov ruskej romantickej poézie (Puškin, Lermontov) a realistickej prozaickej literatúry (Gogoľ, Tolstoj, Turgenev). Jeho švagrom bol známy svetový a slovenský tolstojovec Dušan Makovický. Manželka Jozefa Škultétyho Bohdana Amália Škultétyová sa tiež orientovala na rusistiku a preklady z ruštiny. Mali dve dcéry, Annu a Ľudmilu, pričom obe pokračovali v rodinnej tradícii a venovali sa literárnej a prekladateľskej činnosti,“ spresnil docent Parenička.

hroby, Andrej Kmeť Čítajte viac Mnoho známych osobností má hroby v Martine. Ale nielen tam

Po vzniku Československej republiky a skončení prvej svetovej vojny bol Škultéty v roku 1919 členom delegácie na mierových rokovaniach v Paríži. Po návrate sa zaslúžil o oživotvorenie MS. V auguste 1919 ho menovali za jej správcu a v roku 1940 za doživotného čestného správcu. Ako univerzitný profesor slovenskej literatúry a krátko aj dekan pôsobil na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Janko Kráľ Čítajte viac Matica slovenská vyhlásila rok 2022 za Rok odkazu štúrovcov

V medzivojnovom období zostal Škultéty s prezývkou „baťko“ ústrednou osobnosťou slovenskej a matičnej vedy. Predovšetkým v oblasti kultúrnej a literárnej histórie, jazykovedy a slovakistiky. Predstavoval najvýznamnejšiu vedeckú autoritu Slovákov v Československu, aj v slovanských a širších medzinárodných reláciách. Stal sa členom a čestným členom Českej kráľovskej spoločnosti náuk, Československej akadémie vied a umení, Matice srbskej, Slovanskej spoločnosti v Sofii a Poľskej akadémie vied. Napísal viacero základných monografií – Stodvadsaťpäť rokov zo slovenského života (1920), Prvé zhromaždenie národné v Turčianskom Sv. Martine (1924), O Slovákoch (1928), Zo slovenskej minulosti národnej a literárnej (1932), O starých Slovákoch a ich jazyku (1944) a iné.

Susedia na Národnom cintoríne v Martine. Vedľa... Foto: Pravda, Renáta Jaloviarová
hroby, Janko Kráľ Susedia na Národnom cintoríne v Martine. Vedľa seba sú pochovaní spisovateľ Martin Kukučín, historik, jazykovedec a publicista Jozef Škultéty, básnik a vnuk Jozefa Miloslava Hurbana - Vladimír Roy.

Zostavoval zborníky, vydával pramene, redigoval knižné edície a časopisy. Vo viacerých štúdiách viedol ostré polemiky s predstaviteľmi maďarskej a neskôr aj českej historiografie a literárnej histórie o autochtónnosti a identite Slovákov ako samostatného národa v Karpatskej kotline.

DPOH, vitráž Čítajte viac Matica skočila na politické hry a hovorí o „odseknutej hlave“ Hviezdoslava. Problémom LGBTI a aj ukrajinská vlajka

Argumentačne priblížil ich etnogenézu a dokázal kontinuitu vývoja slovenského jazyka, literatúry a kultúry na tomto území. V roku 1933 vyšiel pri príležitosti jeho osemdesiatin rozsiahly reprezentatívny Zborník na počesť Jozefa Škultétyho, do ktorého prispeli štúdiami najvýznamnejšie slovenské vedecké kapacity z oblasti jazykovedy, literárnej histórie a slovenskej historiografie za redakcie Andreja Mráza, Pavla Floreka a Henricha Barteka.

štúrovci Čítajte viac Pred 200 rokmi sa narodil národný buditeľ Ján Rotarides

„Škultéty bol od mladosti napriek útlej postave povestný svojou obrovskou pracovitosťou, obdivuhodnou vytrvalosťou, nesmiernou obetavosťou a neobyčajnou skromnosťou, až pokorou. Aj po odchode do dôchodku v roku 1942 neprestal literárne pracovať,“ povedal pre TASR Pavol Parenička.

Jozef Škultéty zomrel 19. januára 1948 v Martine vo veku 94 rokov. Pochovali ho na martinskom Národnom cintoríne.

matica-slovenska 03-galeria Čítajte viac Protest kvôli plagátu vytiahol Maticu slovenskú z tieňa, zasahovala polícia. Autor vitráže kampaň neľutuje

V roku 1969 vznikol na mieste hrobu náhrobný pomník z mrákotínskej svetlej žuly s bustou od Fraňa Štefunka, ktorý patrí medzi dominanty cintorína. Posmrtne vydala MS v rokoch 1984 až 1992 výber z jeho prác v siedmich zväzkoch pod súborným názvom Dielo.

Dňa 23. septembra 2020 odhalili bustu Jozefa Škultétyho v aleji pamätných búst v Parku sv. Cyrila a Metoda pred sídelnou budovou Matice slovenskej v Martine.

debata chyba
Viac na túto tému: #Matica slovenská #Jozef Škultéty