Martin Šmatlák reaguje na odvolaného riaditeľa AvF Petra Badača

“V doterajšej histórii sa Audiovizuálny fond (AvF) nikdy nedostal do situácie, ktorá ku koncu prvého polroka 2023 vyústila do stavu, že fond dočasne nebol schopný vyplácať splátky dotácií,” hovorí Martin Šmatlák, ktorý viedol inštitúciu od jej vzniku v roku 2009. Bývalý riaditeľ v rozhovore vysvetľuje aké princípy fond uplatňoval pri hospodárení s financiami za jeho pôsobenia a odpovedá aj na otázku, či by mali byť vyhlásené jesenné výzvy.

23.08.2023 07:00
martin šmatlák Foto:
Martin Šmatlák viedol Audiovizuálny fond od jeho vzniku v roku 2009 kontinuálne až do roku 2022.
debata

Ako ste vnímali voľbu riaditeľa AvF, keď sa ním stal Peter Badač? Boli medzi členmi a členkami polarizované názory?

Priebeh výberového konania od jeho vyhlásenia až po prezentácie prihlásených kandidátov považujem – nielen ja – za transparentný, odborný a korektný. Rokovanie rady k voľbe nového riaditeľa bolo zložité. V prvom kole nikto nezískal potrebnú väčšinu hlasov členov rady. Ich diskusia bola kontroverzná a polarizácia názorov pokračovala do neskorých večerných hodín. Preto som v jednej chvíli vzniesol otázku, či nie je lepšie prerušiť rokovanie a vrátiť sa k nemu na druhý deň. Jedna členka rady z rodinných dôvodov nemohla počkať, tak sa rada rozhodla hlasovať ešte v ten večer. Publikované vyjadrenia Petra Badača o tom odmietam ako neodôvodnenú klebetu, pretože on nebol ani nemohol byť svedkom situácie, o ktorej sa na moju adresu nepravdivo vyjadril.

O čom predovšetkým by mala byť diskusia s profesionálnym prostredím, ktorú fond plánuje realizovať v najbližších týždňoch?

V doterajšej verejnej diskusii, žiaľ, prevládajú rôzne interpretácie bez overených faktov a nechýbajú ani anonymné vyjadrenia či osobné osočovania a urážky. Je v nej zatiaľ málo informácií a analýz aktuálnej situácie fondu či súvislostí jej vzniku. Je pre mňa nepochopiteľné, že k tomu prispel aj Peter Badač ešte ako riaditeľ fondu. Poškodil tak inštitúciu, ktorú viedol. Považujem to za nezodpovedné a myslím si, že to vecne aj komunikačne mal riešiť inak. Ďalšia diskusia by sa mala sústrediť na objektívne pomenovanie reality a na riešenia, ktoré sa dajú uplatniť v najbližšom čase do konca tohto roka. Ostatné nech je otázkou na kandidátov, ktorí sa prihlásia do výberového konania na nového riaditeľa fondu.

peter badac Čítajte viac Peter Badač: Riaditeľom som sa stal chybou v systéme "našich ľudí"

Čo by mal mať na zreteli nový riaditeľ alebo nová riaditeľka fondu? Aké výzvy prípadne úskalia?

Najväčším úskalím je dnes podľa mňa rozpoltenosť alebo roztrieštenosť audiovizuálneho prostredia v názoroch aj vo verejných vyjadreniach k tomu, čo sa vlastne vo fonde stalo. Preto úlohou orgánov fondu vrátane nového riaditeľa či riaditeľky je korektne a vecne pomenovať stav, v ktorom sa fond nachádza a prečo sa do tohto stavu dostal. Následne si treba povedať, ako zabrániť tomu, aby sa táto situácia zopakovala a stabilizovať pozíciu fondu ako nástroja, bez ktorého naša audiovizuálna kultúra a priemysel nemôžu dlhodobo prežiť. Výzvou je potom komunikovať tieto predstavy a návrhy voči prostrediu, v ktorom vznikla nedôvera či vzájomná nevraživosť a skúsiť tieto negatívne emócie preklenúť rozumnými riešeniami. Napokon, tak to fond robil stále už od prvej veľkej debaty v roku 2010.

Aká je nálada v profesionálnom prostredí? Viem, že mnoho podporených žiadateľov čaká na peniaze a cítia neistotu.

Diskusia o fonde prebieha najmä na sociálnych sieťach či v médiách, ale žiaden objektívny prieskum odbornej mienky na túto tému nie je. Ani situácia vo fonde už nie je taká, ako ju interpretoval Peter Badač v čase jeho odvolania z funkcie. Myslím si, že väčšia časť prostredia čaká nielen na peniaze, ale najmä na zistenia a fakty, ktoré majú dať na stôl dozorná komisia aj rada fondu. To je totiž jediná cesta. Anonymné analýzy ani subjektívne útoky nemajú miesto v korektnej diskusii. Ak je ktokoľvek presvedčený, že boli porušené jeho práva, mal by sa brániť právnou cestou, nie klebetami. K situácii, ktorá vznikla počas pôsobenia Petra Badača vo funkcii riaditeľa fondu, mi dovoľte dve poznámky. Po prvé, celková suma záväzkov fondu dosiahla historicky najvyššiu úroveň k 30.6.2023, teda pol roka od jeho nástupu do funkcie. Po druhé, nikdy v doterajšej histórii sa fond nedostal do situácie, ktorá ku koncu prvého polroka 2023 vyústila do stavu, že fond dočasne nebol schopný vyplácať splátky dotácií.

Audiovizuálny fond Čítajte viac Prezídium Slovenskej filmovej a televíznej akadémie je znepokojené situáciou okolo Audivizuálneho fondu

Je pravda, že do roka 2023 sa preniesli nové záväzky fondu z roka 2022, z výzvy podporenej ešte počas vášho pôsobenia vo funkcii riaditeľa, vo výške takmer 3 milióny eur a sú pripisované Badačovi?

Záväzky fondu zo zmlúv a z rozhodnutí boli k 31.12.2022 v sume 7,83 milióna eur. To je najmenej od roku 2017, keď fond prešiel od čiastkovej podpory veľkých projektov k rozhodnutiam o ich celkovej podpore s postupným vyplácaním splátok dotácií v budúcich rozpočtových obdobiach. K 30.6.2023 výška týchto záväzkov stúpla na viac ako 11,6 milióna eur. Zo sumy, ktorú fond vyplatil na dotácie v roku 2023, sa viac ako 62 % týkalo zmlúv, ktoré nadobudli účinnosť po nástupe Petra Badača do funkcie riaditeľa. Podmienky vyplatenia dotácií v týchto zmluvách už nastavoval on.

Podľa výročných správ sa suma podpory v posledných rokoch pohybovala okolo 10 miliónov eur, zatiaľ čo príjmy tvorili približne 9 miliónov. Zazmluvnil v posledných rokoch fond viac projektov, nad rámec rozpočtu, ktorý má stanovený zo zákona alebo nie?

Nezazmluvnil. Fond totiž podľa zákona zostavuje rozpočet najmenej na obdobie troch rokov. Je preto legitímne, ak fond časť svojich rozhodnutí v príslušnom kalendárnom roku alokuje na zdroje z ďalších rokov, ktoré sú súčasťou jeho trojročného rozpočtu. Je to celkom bežné pri dlhodobých projektoch aj pri periodických podujatiach na viacročné granty. Nikto nepovedal, že je to v rozpore so zákonom.

peter badač Čítajte viac Audiovizuálny fond odmieta tvrdenia, že by nebol schopný splácať svoje záväzky

V ktorom z posledných rokov počas vášho vedenia rozdelil fond sumu rovnakú alebo nižšiu ako je jeho ročný príjem? Bol kash-flow nastavený udržateľne?

Ak by sme mali ísť striktne spôsobom, že fond v danom roku rozdelí iba to, čo naozaj dostane na účet, tak by to znamenalo jednak výraznú redukciu počtu podporených dlhodobých projektov a zároveň aj neveľmi účelné držanie peňazí fondu buď na jeho účte alebo na účte prijímateľa. Samozrejme, aj to je možná cesta, ale neviem, či by to prospelo rozvoju celého prostredia. Sledovanie „cash flow“ čiže toku hotovosti na účtoch fondu je v tejto súvislosti nástroj, ktorý si musí nastaviť každý manažér tak, ako mu to najviac vyhovuje. Aj preto, aby sa nedostal do situácie, v ktorej sa možno nevdojak ocitol Peter Badač.

Mal by v tejto situácii fond vyhlásiť jesenné výzvy a zvýšiť svoje záväzky o nové projekty?

Fond má pokračovať vo svojej podpornej činnosti tak, aby nedošlo k jej dočasnému prerušeniu, lebo na to zatiaľ nie je žiaden objektívny dôvod. Pri alokácii súm na nové výzvy treba vychádzať z podrobnej analýzy záväzkov fondu do budúcich období a postupne ich znižovať na úroveň, o ktorej sa zhodne rada s dozornou komisiou ako o dlhodobo udržateľnej miere záväzkov vo vzťahu k budúcim príjmom fondu.

Čo môže vo výsledku priniesť novela zákona o RTVS pre slovenskú audiovíziu? Ako môže ovplyvniť možnosti nadväzovať koprodukcie s filmármi, pre ktorých je RTVS hlavným koproducentom?

V súvislosti s novelou zákona by RTVS mala väčšmi komunikovať s fondom pri pomenovaní podmienok a pravidiel ich vzájomnej spolupráce s cieľom rozvoja nezávislej audiovizuálnej tvorby a produkcie na Slovensku. Nielen preto, že v rade fondu je zo zákona aj zástupca RTVS, ktorá je zároveň aj prispievateľom do fondu. Ale najmä preto, lebo na takom malom audiovizuálnom priestore, aký máme na Slovensku, je táto spolupráca dvoch verejnoprávnych inštitúcií dôležitá pre celé prostredie.

peter badač Čítajte viac Odvolali riaditeľa Audiovizuálneho fondu Petra Badača. Novým predsedom je Vincent Štofaník

Prečo sa rozpočet AvF nevalorizoval? Nemal by byť z vášho pohľadu navýšený keďže kvalitných projektov na podporu je každý rok viac než peňazí?

Nejde o valorizáciu rozpočtu fondu, ale o pravidelné zvyšovanie príspevku štátu do fondu podľa zákona. Všetci neštátni prispievatelia totiž pravidelne „valorizujú“ svoje zákonom určené príspevky do fondu podľa toho, aké majú aktuálne príjmy, z ktorých sa ich príspevok vypočíta. V roku 2023 bola celková suma týchto príspevkov najvyššia od vzniku fondu a tieto príjmy od neštátnych prispievateľov kontinuálne rastú už od roku 2014. Vlani bol medziročný nárast 10%, v tomto roku to bolo ešte o čosi viac. Príspevok štátu do fondu určený na podporu audiovizuálnej kultúry však podľa zákona valorizovaný nie je ani len o mieru inflácie. To považujem za chybu a neviem, prečo sa tomu bývalé vedenia ministerstva kultúry nevenovali. Týka sa to totiž nielen AvF, ale aj Fondu na podporu umenia a fondu Kult Minor. Je to systémová chyba, ktorú treba napraviť čo najskôr.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Audiovizuálny fond #Peter Badač